Phích Cắm ĐQ EPF02 (Chân Dẹt)

62229003
Phích cắm Điện Quang ĐQ EPF02 (chân dẹt)